Interim diensten voor de gemeentelijke markt afdeling sociale zaken

 

Uitleg Bbz 2004 

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen oftewel Bbz is een kredietregeling voor personen die vanuit een uitkeringspositie een bedrijf willen starten en hiervoor (zelf) de financiering niet rond kunnen krijgen, de zogenaamde startende zelfstandige ondernemers (starter).

Ook gevestigde zelfstandige ondernemers (gevestigde ondernemer) die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen, kunnen een beroep doen op deze regeling.

Voor oudere (oudere ondernemer) en beëindigende zelfstandige ondernemers (beëindigende ondernemer) zijn er ook financiële regelingen.

Uitvoering
In alle gevallen kan de aanvraag ingediend worden bij de Gemeentelijke Sociale Dienst in de woongemeente van de (startende) ondernemer. In veel gemeenten is de uitvoering van het Bbz in handen gegeven van gespecialiseerde afdelingen of medewerkers. 

Voor zowel startende als gevestigde ondernemers geldt dat de rente op de Bbz-lening 8% per jaar bedraagt en de looptijd maximaal 10 jaar is.

Intake van de aanvraag
De intake van de aanvraag wordt verzorgd door de Gemeentelijke Sociale Dienst in de woonplaats van de aanvrager die op grond van de rechtmatigheidtoets en een haalbaarheidsonderzoek (uitgevoerd door een deskundige derde) uiteindelijk beslist of de aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd. 

 


De Bbz-regeling omschrijft een zelfstandige als:

De belanghebbende van 18 tot 65 jaar, die voor de voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid in het eigen bedrijf of zelfstandige beroep in Nederland en die voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan. Met wettelijke vereisten wordt bedoeld dat de belanghebbende moet voldoen aan de vestigingswetgeving en aan het urencriterium (art. 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001).  
 
Rechtsvormen
Er kan uitsluitend bedrijfskapitaal worden verstrekt aan ondernemers die het bedrijf of zelfstandige beroep uitoefenen in de vorm van een: eenmanszaak, maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vereniging met beperkte aansprakelijkheid.

Personen die in een stichting werken en de zeggenschap daarover hebben kunnen ook als zelfstandigen worden aangemerkt, maar alleen als de persoon voor toepassing van de inkomstenbelasting óók als ondernemer wordt aangemerkt. De hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor de verplichtingen die voortkomen uit de bijstandverlening dient aanvaard te worden door:

a. alle vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend

b. de besloten vennootschap en de coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid


De eis van aanvaarding van hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet voor de commanditaire vennoot wiens inbreng uitsluitend uit kapitaal bestaat.

Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt niet verleend aan de vennoot in een maatschap die daar alleen arbeid inbrengt. Deze vennoot behoeft geen hoofdelijke aansprakelijkheid te aanvaarden voor de verleende bijstand aan de andere vennoten, ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.

Beslissing
De Gemeentelijke Sociale Dienst beslist, op grond van de aanvraag en het onafhankelijke haalbaarheidsonderzoek, het krediet en/of de periodieke uitkering al dan niet te verstrekken. 
 
De (startende) ondernemer heeft uiteraard van te voren wel de mogelijkheid gehad om op het advies te reageren. De Gemeentelijke Sociale Dienst heeft de mogelijkheid af te wijken van het advies. Aan de beslissing kan de Gemeentelijke Sociale Dienst zogenaamde opschortende voorwaarden verbinden. Een mogelijke opschortende voorwaarde is dat de (startende) ondernemer bewijzen inlevert dat bepaalde noodzakelijke bedrijfsmiddelen zijn aangekocht of besteld.